Algemene verkoopvoorwaarden Leiderdorp Instruments BV.

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Leiderdorp Instruments BV;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de koop van goederen, het opdragen van diensten en/of het (doen) aannemen van werk jegens Opdrachtnemer heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is;
  • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
  • Rechtsbetrekking: de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder begrepen daartoe strekkende onderhandelingen, aanbiedingen en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
  • Prestatie: de levering van goederen en/of diensten en/of aanneming van werk, waartoe Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbonden heeft.

2. Toepasselijkheid en uitleg

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen.
2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijking van deze verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Indien op door Opdrachtnemer geleverde goederen de zogenaamde "U.S.Export regulations" van kracht zijn, kan herexport daarvan niet plaats vinden zonder toestemming van de autoriteiten in de Verenigde Staten.
2.3 Indien Opdrachtgever geen eindgebruiker van de prestatie is, en tussen hem en Opdrachtnemer een afname-overeenkomst, dealer-overeenkomst of soortgelijke overeenkomst bestaat, dan zal Opdrachtnemer tijdens de duur van de zodanige overeenkomst steeds het recht hebben veranderingen aan te brengen en voorwaarden te wijzigen, voorzover die veranderingen en voorwaarden geen gevolgen hebben voor door Opdrachtnemer schriftelijk reeds bevestigde opdrachten.
2.4 Indien Opdrachtnemer, bij de uitvoering van de overeenkomst, gebruik maakt van goederen en/of diensten van derden - al dan niet door die derden ter beschikking gesteld - waarop voorwaarden van die derden van toepassing zijn, worden die voorwaarden geacht deel uit te maken van de onderhavige voorwaarden als waren zij letterlijk erin opgenomen, met dien verstande dat tot al hetgeen waartoe Opdrachtnemer volgens die voorwaarden jegens derden is gehouden, Opdrachtgever op haar beurt jegens Opdrachtnemer is gehouden.

3. Aanbieding en overeenkomst

3.1 Elke door Opdrachtnemer gedane aanbieding is steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt.
3.2 Het bepaalde in het vorige lid is ook van toepassing op de inhoud van de informatie die bij of in verband met de aanbieding wordt verstrekt.
3.3 Elke aanbieding gaat uit van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.4 Opdrachtgever is aan de door hem verstrekte opdracht gebonden; Opdrachtnemer is daaraan eerst gebonden nadat zij die opdracht schriftelijk jegens de Opdrachtgever heeft bevestigd of aanvaard, dan wel indien schriftelijke bevestiging of aanvaarding achterwege blijft door levering van de prestatie: door bedoelde bevestiging / aanvaarding respectievelijk levering komt de overeenkomst tussen Partijen tot stand.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de te leveren prestaties aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.
3.6 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven of meer dan in de overeenkomst vastgelegde goederen en diensten wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd. Opdrachtgever aanvaardt dat het tijdstip van levering van de goederen of de voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.

4. Levering van zaken

4.1 Levering van zaken vindt plaats in de magazijnen van Opdrachtnemer op het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever meedeelt dat de zaken gereed staan.
4.2 Levering van zaken geschiedt niet dan nadat Opdrachtnemer in het bezit is van alle door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens en bescheiden en van de eerste betalingstermijn in dien voldoening daarvan bij opdracht is overeengekomen.
4.3 Transport, waaronder begrepen het laden en lossen, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ongeacht in wiens opdracht transport plaatsvindt of te wiens laste het transportrisico door vervoerder wordt gebracht.
4.4 Vanaf het moment van de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling zal Opdrachtnemer gedurende tien dagen de tijd hebben om de zaken af te halen; mochten de zaken niet tijdig afgehaald worden dan zullen na deze termijn de kosten van opslag voor rekening zijn van Opdrachtgever.
4.5 Het risico van beschadiging of tenietgaan van de zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment van de in lid 1 van dit artikel bedoelde levering.
4.6 Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van Opdrachtnemer heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen en deze retour gezonden zaken namens Opdrachtnemer worden aangenomen en in het magazijn worden opgeslagen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat Opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.7 Indien zaken moeten worden gemonteerd, inbedrijfgesteld en/of beproefd, zijn alle daarmee samenhangende werkzaamheden, zoals onder andere graaf-, funderings-, breek-, metsel-, stukadoors-, beton-, smids-, timmer-, schilders-, en loodgieterswerk alsmede sjouw-, hijs-, en verplaatsingswerkzaamheden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.8 Opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van Opdrachtnemer worden verricht, zonder dat Opdrachtnemer ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt. Voorts zal Opdrachtgever voor eigen rekening op eerste afroep en tijdig ter beschikking stellen alle naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen en -materialen, energie, water, verlichting, perslucht, dan wel andere hulpmiddelen.
4.9 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van Opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Dienstverlening

5.1 Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd.
5.2 Levering van de prestatie vindt plaats bij voltooiing bij dienstverlening middels terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of tenietgaan van geleverde prestaties gaat over op Opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komen.
5.3 In geval van een gefaseerde dienstverlening, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de diensten behorende tot een volgende fase opschorten tot dat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.
5.4 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van Opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Prijzen en tarieven

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Prijzen van zaken zijn gebaseerd op levering af-magazijn. Tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten. Installatiekosten, montagekosten, en andere in verband met de te leveren prestatie te maken kosten zijn evenmin in de prijs begrepen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor verzend-, administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen. Kosten van spoedzendingen op verzoek van de Opdrachtgever worden, evenals rembourszendingen, steeds in rekening gebracht.
6.2 Stijgingen in de kostprijs van de prestatie worden, zodra die zich voordoen, door Opdrachtnemer doorberekend. Koerswijzigingen worden doorberekend indien de koers op het moment van levering meer dan 1,5% afwijkt van de oorspronkelijke calculatiekoers en hierdoor een verhoging van de inkoopprijs voor Opdrachtnemer ontstaat.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang maakt, vooruit betaling van Opdrachtgever te verlangen.
6.4 De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

7. Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1 Betaling van af te halen zaken dient contant te geschieden. Betaling van overige facturen dient plaats te vinden onmiddellijk na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking. Vanaf de vervaldag is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
7.2 Alle door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke of gerechtelijke invorderingskosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, komen voor rekening van Opdrachtgever. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van €.250,-.
7.3 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer en eventueel te verlenen of over te dragen rechten blijven voorbehouden aan Opdrachtnemer totdat alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zijn voldaan. Dit eigensdomsvoorbehoud blijft van kracht ook al ondergaan de geleverde prestaties een bewerking of aanpassing. Voor de eigendomsovergang als hier bedoeld, is de Opdrachtgever niet gerechtigd prestaties in bewaring te geven, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Niettemin
is Opdrachtgever gerechtigd, in het kader van een afname-overeenkomst, dergelijke zaken verder te verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.
7.5 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar verbinden niet. In geval van (dreigende) overschrijding van leveringstermijnen zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden met Opdrachtgever. 
8.2 Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van zaken, opschorting van betalingen of anderszins niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds. 
8.3 Wijzigingen van of uitbreidingen op te leveren prestaties, geven geen recht op aanpassing van genoemde termijnen.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer te leveren of anderszins ter beschikking te stellen prestaties berusten bij Opdrachtnemer of bij haar licentiegevers. Opdrachtnemer behoudt zich ten aanzien van alle door haar verstrekte informatie het intellectuele eigendomsrecht voor.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom op of in de door Opdrachtnemer geleverde of anderszins ter beschikking te stellen prestatie te verwijderen of te wijzigen.
9.3 Opdrachtnemer treft alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen ten einde te voorkomen dat te leveren of anderszins ter beschikking te stellen prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.
9.4 Indien desondanks de Opdrachtnemer valt te verwijten dat een inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Opdrachtnemer, met inachtneming van het in artikel 12 lid 5 bepaalde, het inbreukmakende deel van de prestatie terugnemen tegen creditering van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor dat betreffende deel betaalde verwervingskosten of zorgdragen dat Opdrachtgever het geleverde of ter beschikking gestelde dan wel een gelijkwaardige andere prestatie ongestoord kan (blijven) gebruiken, mits Opdrachtnemer van de aanspraken terzake inbreuk op een dergelijk recht onverwijld schriftelijk op
de hoogte wordt gesteld, onmiddellijk en volledig de leiding krijgt en Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de nodige informatie verstrekt en medewerking verleent ter afwering van die aanspraken.
9.5 Indien Opdrachtnemer een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake.

10. Vertrouwelijke informatie

Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestatie, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

11. Wederzijdse rechten en plichten

11.1 Partijen dienen elkaar tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens te verschaffen die in het kader van behoorlijke nakoming redelijkerwijs gevraagd kunnen worden.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik, de beveiliging en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Opdrachtnemer geleverde prestaties alsmede voor schade aan en verlies van aan Opdrachtnemer toevertrouwde documenten en gegevens; deze worden steeds beschouwd als kopieën van de oorspronkelijke door Opdrachtgever behouden documenten en gegevens.
11.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
11.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Opdrachtnemer het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer in rekening te brengen.
11.5 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na afloop daarvan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer personen die:
a) arbeid verrichten in dienst van Opdrachtnemer
b) arbeid hebben verricht in dienst van Opdrachtnemer en er nog geen jaar verstreken is na beëindiging van het dienstverband met Opdrachtnemer niet in dienst nemen dan wel anderszins, hetzij direct hetzij indirect, contracteren tot het verrichten van arbeid of het verlenen van diensten.
11.6 Indien Opdrachtgever het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel overtreedt en weigert mee te werken aan de ongedaanmaking van deze overtreding, verbeurt hij een direct opeisbare boete van €.5000,-. per dag dat de overtreding voortduurt.

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1a Diensten. Gedurende een periode van 30 dagen na levering door Opdrachtnemer worden die prestaties die gebrekkig blijken te zijn, door Opdrachtnemer te harer keuze kosteloos hersteld, vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerd, nadat Opdrachtgever onverwijld deugdelijk heeft gereclameerd en Opdrachtnemer de reclame heeft geaccepteerd; overigens onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel. In geval van een , in het kader van dit artikellid bepaalde, herstelde vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerde prestatie zal de garantietermijn noch ten aanzien van de gehele noch ten aanzien van de gedeeltelijke prestatie opnieuw ingaan, ongeacht de methode welke door Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de garantie wordt gevolgd. In geval van vervanging van zaken wordt Opdrachtnemer eigenaar van de vervangen (delen van) zaken. Indien de te leveren prestatie bestaat uit het leveren van apparatuur en/of programmatuur en deze qua type, constructie, afmeting, model kleur en dergelijke afwijken van hetgeen daarover is overeengekomen en die afwijkingen geen invloed hebben op het functioneren van die zaken overeenkomstig hun doel, zal de overeenkomst geacht worden te zijn nagekomen.
12.1b Goederen. Gedurende een periode van 1 jaar na levering door Opdrachtnemer worden die goederen die gebrekkig blijken te zijn, door Opdrachtnemer te harer keuze kosteloos hersteld of vervangen, nadat Opdrachtgever onverwijld deugdelijk heeft gereclameerd en Opdrachtnemer de reclame heeft geaccepteerd; overigens onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel. In geval van, in het kader van dit artikellid bepaalde, herstel of vervanging zal de garantietermijn noch ten aanzien van de gehele noch ten aanzien van de gedeeltelijke prestatie opnieuw ingaan, ongeacht de methode welke door Opdrachtnemer bij het
uitvoeren van de garantie wordt gevolgd. In geval van vervanging van zaken wordt Opdrachtnemer eigenaar van de vervangen (delen van) zaken. Vervangen goederen kunnen qua type, constructie, afmeting, model, kleur en dergelijke afwijken van hetgeen daarover is overeengekomen zolang die afwijkingen geen invloed hebben op het functioneren van die zaken overeenkomstig hun doel. De garantie op geleverde apparatuur geldt uitsluitend voor aantoonbare fabricagefouten en storingen in de werking onder normale gebruiksomstandigheden en met inachtneming van de in de handleiding van de betreffende apparatuur voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsbepalingen onverminderd de overige garantiebepalingen.
12.2 Opdrachtnemer is niet verplicht haar prestaties uit hoofde van de garantie te leveren buiten de gemeente waar haar desbetreffend bedrijf is gevestigd. Overigens kan zij vorderen dat zaken ter reparatie of anderszins worden vervoerd naar een door haar aan te geven plaats. De kosten van het vervoer van de zaken naar en van de plaats waar de werkzaamheden geschieden, zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
12.3 Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit programmatuur, garandeert de Opdrachtnemer, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden hersteld.
12.4 De garantie is niet van toepassing:

  • indien geleverde prestaties worden gebruikt op een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor deze conform de overeenkomst bestemd zijn;
  • indien Opdrachtgever hetzij zelf werkzaamheden verricht hetzij door derden laat verrichten aan geleverde prestatie zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer;
  • indien Opdrachtgever bij het ontstaan van storing of gebrek niet tijdig en deugdelijk heeft gereclameerd en al het mogelijke zal hebben gedaan om de schade te beperken, waaronder mede wordt begrepen het uitschakelen of buiten werking stellen van apparatuur en het maken van kopieën en back-ups van gegevens en programmatuur;
  • indien storing, gebrek of schade is te wijten aan onzorgvuldig gedrag van Opdrachtgever.

12.5 Een eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot een bedrag van €.250.000,-. - als maximum per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - en €.250.000,-. - als maximum per jaar voor schade door dood of lichamelijk letsel van personeel van Opdrachtgever of derden, materiële schade aan installaties of eigendommen van Opdrachtgever en derden zover de dood, het lichamelijk letsel of de materiële schade het gevolg is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer of van personen van wie Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
12.6 Iedere verdergaande aansprakelijkheid, waaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade en aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, is uitgesloten.
12.7 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de in lid 4 van dit artikel bedoelde gevallen.
12.8 Indien de levering van goederen ook omvat sim kaarten, internet verbindingen of andere bedrade of draadloze communicatie middelen dan sluit Opdrachtnemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit die kan ontstaan door het niet of slecht functioneren van deze data-communicatie middelen.
12.9 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de goede werking van mobiele data-communicatie die voor het functioneren van geleverde apparatuur noodzakelijk kan zijn. Opdrachtgever aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor risico en schade die voortvloeit uit het niet of gebrekkig functioneren van functies van de apparatuur die data-communicatie vereisen. Uitdrukkelijk worden hierbij vermeld de mogelijkheden tot alarmering via SMS, e-mail of anderszins. De goede werking hiervan wordt door Opdrachtnemer niet gegarandeerd. Opdrachtgever gebruikt dit uitsluitend volledig voor eigen risico.
12.10 Opdrachtnemer garandeert niet dat (een) door haar in stand gehouden portal(s) bereikbaar is (zijn). Opdrachtnemer garandeert geen minimaal serviceniveau, responssnelheid of verwerkingscapaciteit van door haar aangeboden internet diensten.
12.11 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de goede werking van diensten die mede afhangen van de prestaties en/of infrastructuur van derden.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen, en andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar leverancier. Opdrachtnemer zal zich voorts op overmacht kunnen beroepen indien haar leverancier niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. Indien een der feiten als hiervoor bedoeld zich voordoet, zal Opdrachtnemer daarvan terstond mededeling doen aan Opdrachtgever en hem van de ontwikkeling van overmachtsfeit op de hoogte houden.
13.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze tenminste zes maanden gaat duren, heeft ieder der partijen het recht om, binnen dertig dagen nadien, de overeenkomst, voor dàt gedeelte van de overeenkomst dat door die overmacht wordt belemmerd, door opzegging te beëindigen mits de partij die van dit recht gebruik maakt een daartoe strekkend aangetekend schrijven richt aan de andere partij. Terzake van deze opzegging zal geen der partijen enige schadevergoeding kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt pro rata afgerekend.

14. Opschorting en ontbinding

14.1 Ingeval van inbeslagname van zaken, aanvraag tot surséance van betaling, faillissementsaanvraag, stillegging, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen, ontbinding, liquidatie of overname van de onderneming van Opdrachtgever en in ieder geval van de benoeming van een bewindvoerder bij Opdrachtgever - alsook in geval van ondercuratelestelling of overlijden indien sprake is van een natuurlijke persoon -, is Opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de voortgang van de levertijd als opgeschort te beschouwen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de alsdan door Opdrachtgever te lijden schade.
14.2 Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn geleverd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden worden en wel uitsluitend voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd. Op het moment van ontbinding worden betalingsverplichtingen die vallen voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties direct opeisbaar.
14.3 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent: eigendomsvoorbehoud (artikel 7), intellectuele eigendom (artikel 8), vertrouwelijke informatie (artikel 10), wederzijdse rechten en plichten (artikel 11), toepasselijk recht en geschillen (artikel 15) en algemeen (artikel 16).

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkomen van overeenkomsten alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen bestaande rechtsbetrekking zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan nietigheid blootstaan. De overeenkomst blijft voor het overige in ieder geval in stand.
15.3 Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkomen van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van Opdrachtnemer, feitelijke of juridische vestigingsplaats van opdrachtnemer.

16. Algemeen

16.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen door bij de Kamer van Koophandel ingeschreven procuratiehouders.
16.2 De artikelhoofdjes in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en hebben geen betekenis voor het bepalen van de inhoud en strekking van de voorwaarden.
16.3 Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Ingeval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie authentiek en doorslaggevend.